KONSEP PENGAJARAN

KONSEP PENGAJARAN

Ia merupakan aktiviti/ proses berkaitan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu.

Ia meliputi perkara seperti aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian.

Thomas F. Green – tujuan mengajar ialah menukar tingkah laku dan kelakuan pelajar melalui pemerolehan ilmu pengetahuan atau kepercayaan baru.

Beliau berpendapat, didalam proses pengajaran, aktiviti latihan atau pelaziman adalah satu usaha menukarkan tingkah laku pelajar.

Manakala, teknik tunjuk ajar atau indoktrinasi adalah digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kepercayaan baru.

DEFINISI PENGAJARAN

Pengajaran boleh ditakrifkan sebagai sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya.

Pengajaran ini dirancang oleh guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar demi memperolah ilmu dan kemahiran.

PENDEKATAN PENGAJARAN

Mengikut Kamus Dewan (1988), pendekatan adalah : cara atau langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi masalah.

Dalam konteks pendidikan,ia bermakna cara mendekati sesuatu. Misalnya objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran sesuatu mata pelajaran.

Menurut Edward M.Anthony (1963), pendekatan iailah satu set andaian yang saling berkait dengan proses P&P serta mempunyai unsur aksiomatik.

( kenyataan dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan)

Dalam konteks pendidikan,ia bermakna cara mendekati sesuatu. Misalnya objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran sesuatu mata pelajaran.

Menurut Edward M.Anthony (1963), pendekatan iailah satu set andaian yang saling berkait dengan proses P&P serta mempunyai unsur aksiomatik.

( kenyataan dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan)

Pendek kata, pendekatan didalam bidang pendidikan merujuk kepada satu set teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya.

CIRI-CIRI PENGAJARAN

1. Guru memainkan peranan sebagai pengajar dan murid berperanan sebagai pelajar.

2. Hanya bermakna apabila wujudnya pembelajaran.

3. Aktiviti yang paling rapat dengan pengajaran ialah instruksi(mengajar), diikuti dengan latihan, indoktrinasi seterusnya pelaziman.

4. Pengajaran mempunyai erti perkataan dan penggunaan bahasa ataupun simbol

5. Aktiviti pengajaran boleh dijalankan dengan pelbagai bentuk: berpusatkan guru, berpusatkan murid, atau berpusatkan murid dan guru.

6. Pengajaran- meliputi rancangan mengajar, alat bantu mengajar serta strategi, kaedah dan teknik mengajar.

7. Mengajaran- proses interaksi dua hala antara murid dan guru dalam P&P.

8. Strategi dan teknik pengajaran mengandungi unsur sains dan seni.

DEFINISI, JENIS & PRINSIP:

INDUKTIF
DEDUKTIF
ELEKTIF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s